Algemeen

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Voorwaarden: deze Algemene voorwaarden van OnlineVisual in Rotterdam; Opdrachtgever: de (rechts)persoon die zich in verband met het opdragen van diensten jegens OnlineVisual heeft verbonden of met dat doel met deze in onderhandeling is; Partijen: Opdrachtgever en OnlineVisual; Prestatie: de levering van diensten in de ruimste zin van het woord, waartoe OnlineVisual zich jegens Opdrachtgever verbonden heeft.

1.2 OnlineVisual is een dienstverlener die zich ten doel stelt om partner in business te zijn bij bedrijven, overheden en non-profit organisaties door middel van advisering en ontwikkeling op het gebied van web technologie.

 1. Aanbieding en overeenkomst

2.1 Tenzij in het aanbod en/of de offerte schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn alle aanbiedingen vrijblijvend.

2.2 Tenzij schriftelijk of mondeling anders overeengekomen, worden alle Prestaties van OnlineVisual verricht op basis van nacalculatie en een inspanningsverplichting.

2.3 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Partijen overeen te komen en te verrichten Prestaties en aanbiedingen, tenzij afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele algemene of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing.

2.4 Elke aanbieding gaat uit van uitvoering van de overeenkomst door OnlineVisual onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.5 OnlineVisual blijft voor zover dit in redelijkheid van haar gevraagd kan worden verantwoordelijk en aansprakelijk voor de nakoming van de krachtens de betreffende opdracht op haar rustende verplichtingen.

2.6 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 1. Dienstverlening

3.1 OnlineVisual verplicht zich ter zake kundig personeel in te zetten. Medewerkers zullen zich naar beste weten en kunnen inspannen om de Prestatie met zorg uit te voeren

3.2 Zo hier sprake van is, zal als meerwerk worden beschouwd al hetgeen door OnlineVisual in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de Prestatie in aanvulling op de in het kader van de Prestatie overeengekomen diensten wordt geleverd, aangebracht en/of gepresteerd. Opdrachtgever aanvaardt dat het tijdstip van de voltooiing van de dienstverlening daardoor kan worden beïnvloed.

3.3 In geval van gefaseerde dienstverlening, kan OnlineVisual de uitvoering van diensten behorende tot een volgende fase opschorten totdat de in de voorafgaande fase(n) geleverde (delen van) Prestaties door Opdrachtgever schriftelijk zijn geaccepteerd en betaald.

3.4 OnlineVisual behoudt zich het recht voor om de klantnaam, het project en de verrichte werkzaamheden als referentie of voorbeeld te mogen noemen.

 1. Prijs en betaling

4.1 Alle prijzen verstrekt door OnlineVisual zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief omzetbelasting (BTW) en eventuele andere van overheidswege op te leggen heffingen. OnlineVisual behoudt zich het recht voor om eenmaal per jaar op 1 januari de tarieven te herzien. Een wijziging van de tarieven per 1 januari van een jaar zal steeds uiterlijk in de maand december, voorafgaande aan het nieuwe jaar, aan Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Als de Opdrachtgever op deze kennisgeving niet reageert, zal OnlineVisual dit zien als toestemming

4.2 Tegen deze tarieven verhoging kan Opdrachtgever in verweer gaan, mits Opdrachtgever in het voorgaande kalenderjaar minstens 95% van zijn facturen op tijd heeft betaald. OnlineVisual behoudt zich echter het recht om het laatste woord te voeren over de tarieven verhoging.

4.3 Verschuldigde bedragen dienen door Opdrachtgever te worden betaald, aan OnlineVisual, of een ander gemachtigd door OnlineVisual, binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, hetgeen op de factuur is vermeld.

4.4 Verschuldigde bedragen dienen door Opdrachtgever te worden betaald, aan OnlineVisual, of een ander gemachtigd door OnlineVisual, binnen een ander termijn wanneer dit schriftelijk is overeengekomen, hetgeen dan ook op de factuur is vermeld.

 1. Acceptatie

Zo er sprake is van een schriftelijk overeengekomen acceptatieprocedure, vangt de acceptatie periode aan bij oplevering. Indien de Prestatie is geaccepteerd, zal dit door Partijen in een acceptatie protocol worden vastgelegd. Opdrachtgever wordt verondersteld de Prestatie in elk geval te hebben geaccepteerd indien Opdrachtgever tot ingebruikname van de Prestatie is overgegaan dan wel wanneer Opdrachtgever niet uiterlijk binnen twee weken na oplevering schriftelijk aan OnlineVisual heeft medegedeeld dat en om welke reden(en) zij de Prestatie (op onderdelen) niet accepteert. Onder acceptatie wordt verstaan de overeenstemming tussen Partijen dat de verrichte diensten en ter beschikking gestelde programmatuur op het moment van acceptatie voldoen aan de (specificaties van de) overeenkomst.

 1. Rechten van intellectueel eigendom

6.1 Alle rechten van intellectueel eigendom op de in het kader van de te verrichten Prestatie door OnlineVisual ter beschikking gestelde (hulp)programmatuur, apparatuur en/of andere materialen, waaronder doch niet beperkt tot analyses, ontwerpen, documenten en foto’s dan wel anderszins, een en ander in de ruimste zin des woord, berusten bij OnlineVisual en/of diens licentiegevers. Voor zover van toepassing verkrijgt Opdrachtgever hierop een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht. Opdrachtgever is slechts gerechtigd tot het hiervoor bedoelde gebruiksrecht indien en voor zover dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor dit recht is verstrekt en Opdrachtgever zal de programmatuur en/of andere in de eerste volzin bedoelde zaken niet verveelvoudigen of anderszins (doen) gebruiken of aanpassen.

6.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 zullen de voor overdracht vatbare rechten van intellectueel eigendom, welke ontstaan in het kader van de Prestatie, worden overgedragen aan Opdrachtgever nadat Opdrachtgever alle bedragen die hij in het kader van de Prestatie verschuldigd is aan OnlineVisual volledig en tijdig heeft voldaan. Na deze overdracht behoudt OnlineVisual een onbeperkt, niet-exclusief en niet- opzegbaar gebruiksrecht ten aanzien van deze rechten. Tevens is OnlineVisual bevoegd haar in het kader van de Prestatie opgedane kennis in andere opdrachten toe te passen. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat eventuele latere verkrijgers van voornoemde rechten het gebruiksrecht van OnlineVisual alsmede de bevoegdheid van OnlineVisual om door haar opgedane kennis in andere opdrachten toe te passen, zullen eerbiedigen. Enige openbaarmaking door Opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 8 Auteurswet, vóór het moment van volledige en tijdige voldoening van de verschuldigde bedragen, wordt geacht te zijn verricht zonder toestemming van OnlineVisual en is derhalve onrechtmatig.

6.3 Opdrachtgever vrijwaart OnlineVisual voor aanspraken van derden wegens inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van een derde, zulks in verband met de uitvoering van de Prestatie door OnlineVisual, tenzij deze inbreuk toerekenbaar is aan OnlineVisual

6.4 OnlineVisual vrijwaart Opdrachtgever voor gerechtvaardigde aanspraken van derden jegens Opdrachtgever indien en voor zover in of buiten rechte wordt vastgesteld dat in het kader van de Prestatie door OnlineVisual ontwikkelde programmatuur een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht van deze derde oplevert, zulks op voorwaarde dat Opdrachtgever OnlineVisual onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van (het bestaan van) een eventuele aanspraak van een derde. Tevens zal Opdrachtgever OnlineVisual de noodzakelijke informatie, (proces)volmachten en medewerking verschaffen.

6.5 Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om eventuele aanduidingen met betrekking tot intellectueel eigendomsrechten uit de programmatuur en/of andere door OnlineVisual geleverde zaken te verwijderen of te wijzigen, inclusief eventuele aanduidingen omtrent vertrouwelijkheid en/of geheimhouding.

6.6 De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheid is gemaximeerd tot een bedrag van EUR 10.000,- Elke verdergaande (aansprakelijkheids- of vrijwaring) verplichting wordt derhalve uitgesloten.

 1. Aansprakelijkheid

7.1 Onverminderd het overigens in deze Voorwaarden bepaalde, aanvaardt OnlineVisual slechts aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag daarvan, voor zover dat in dit artikel 7 is geregeld.

7.2 In geval van een toerekenbare tekortkoming zijdens OnlineVisual, zal de aansprakelijkheid voortvloeiende uit deze tekortkoming beperkt zijn tot vergoeding van de directe schade. De totale aansprakelijkheid van OnlineVisual zal zijn gemaximeerd tot het bedrag van de voor de Prestatie bedongen prijs (excl. BTW). Indien de Prestatie hoofdzakelijk een duur prestatie is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 10.000,- per jaar.

7.3 De totale aansprakelijkheid van OnlineVisual voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan EUR 100.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

7.4 Aansprakelijkheid van OnlineVisual voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

7.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij OnlineVisual meldt.

7.6 De hiervóór genoemde uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet wanneer schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van OnlineVisual en/of haar leidinggevend personeel of voor zover dit in strijd is met het dwingend recht.

 1. Verantwoordelijkheden

8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Opdrachtgever steeds tijdig alle faciliteiten, diensten en informatie ter beschikking stellen die nodig zijn om het werk veilig, compleet en ononderbroken uit te voeren en alle medewerking hiertoe verlenen.

8.2 Opdrachtgever zal OnlineVisual vrijwaren voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Prestatie schade lijden in welke zin of vorm dan ook, welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

8.3 Door Opdrachtgever ter beschikking gestelde ruimtes en materialen zullen voldoen aan alle toepasselijke wettelijke normen, waaronder de Arbeidsomstandighedenwet.

8.4 Partijen zullen de privacy van de wederzijdse medewerkers waar mogelijk waarborgen.

 1. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

9.1 Elk van Partijen staat er voor in dat alle in het kader van de Prestatie van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, vertrouwelijk behandeld zal worden. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig is aangeduid of indien de wederpartij redelijkerwijze de vertrouwelijkheid van de informatie moest begrijpen.

9.2 Partijen komen overeen dat zij tot minstens één (1) jaar na afloop van de betreffende Prestatie de daartoe behorende vertrouwelijke correspondentie bewaren en daarmee zorg dragen voor hetgeen in lid 1 eerste volzin van ditzelfde artikel is bepaald

9.3 Partijen komen overeen dat zij tot één (1) jaar na afloop van de betreffende Prestatie of, zo dit eerder is, de betrokkenheid van desbetreffende medewerker bij de Prestatie, geen bij de opdracht betrokken medewerkers van de andere partij in dienst nemen dan wel direct of indirect anderszins voor zich laten werken. Eén en ander behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

 1. Beëindiging

10.1 Indien er sprake is van een duurovereenkomst die niet geacht wordt te eindigen door het verloop van een bepaalde termijn of de oplevering van een bepaalde Prestatie, kan één der Partijen de op de Prestatie betrekking hebbende overeenkomst na één (1) jaar beëindigen, tenzij in de overeenkomst anders bepaald, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

10.2 Indien er sprake is van een overeenkomst die geacht wordt te eindigen door het verloop van een bepaalde termijn of de oplevering van een bepaalde Prestatie, kan OnlineVisual de op de Prestatie betrekking hebbende overeenkomst tussentijds beëindigen wanneer de inhoud en/of omvang van de Prestatie gedurende de uitvoering daarvan wezenlijk wijzigt. Hierbij geldt een opzegtermijn van twee maanden.

10.3 Partijen zullen wegens opzegging als bedoeld in dit artikel 11 nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. De tot het moment van beëindiging reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden zullen conform de gemaakte afspraken worden vergoed.

10.4 In geval één van beide Partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, anders dan ten behoeve van reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen, heeft de andere partij het recht de overeenkomst waarop de Prestatie betrekking heeft zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te beëindigen.

10.5 Opzegging of beëindiging als bedoeld in dit artikel dient per aangetekend schrijven te geschieden.

 1. Overmacht

Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze partij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van OnlineVisual. Ook wordt onder overmacht verstaan inbreuk op derden, dan wel anderen, waar OnlineVisual gegevens van haar of haar Opdrachtgever heeft opgeslagen.

 1. Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen OnlineVisual en Opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. De geschillen welke tussen OnlineVisual en Opdrachtgever mochten ontstaan, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Start je project

Weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Vul onderstaand formulier in en start je project!
Teddy2.png

Looking for Tall, Dark & Handsome?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex.